Nhiệt độ nóng chảy: 24-25 o ­C (76 F). Điều kiện để tăng thời hạn sử dụng và bảo quản tốt nhất là lưu trữ ở dạng rắn tức là dưới 24,5 oC (76 oF). (Trong tủ lạnh)